Pravidla táborníka


Pravidla táborníka

 • Účastník tábora, táborník neopouští prostor tábora bez vědomí oddílového vedoucího – a to ani do nejbližšího okolí včetně blízkého rybníčku.
 • Každý táborník je povinen uposlechnout pokynů kteréhokoliv z vedoucích a praktikantů – pokud pokyn není v rozporu s tímto táborovým řádem.
 • Denní program je závazný pro každého táborníka. Nikdo ho svým chováním nesmí narušovat. Na jednotlivé akce (organizované hry, nástupy, atd.) přichází táborník vždy včas.
 • Ve svém stanu a jeho okolí každý udržuje pořádek a čistotu.Přechovávání potravin s výjimkou čerstvého pití a uzavřených sladkostí není dovoleno. Balíčky od příbuzných musí být zkontrolovány zdravotníkem a kromě sladkostí v uzavřeném obalu a osobních věcí budou zlikvidovány.
 • Táborník chrání táborový majetek před poškozením či ztrátou. Případnou ztrátu či poškození ohlásí ihned svému vedoucímu.Táborník chrání rovněž svůj osobní majetek, případnou ztrátu hlásí oddílovému vedoucímu (ztráta volně odložených věcí nebude řešena). Poškodí-li někdo úmyslně majetek tábora nebo jiného táborníka, je povinen škodu nahradit.
 • Každý táborník dbá na svoji čistotu a to tím že se aspoň 3 x denně umyje a vždy po toaletě. Dobu poledního klidu využívá např. k odpočinku, psaní dopisu a nepobíhá po areálu tábora.V době večerky a v době před budíčkem nikdo nebude rušit ostatní ze spánku.
 • Táborník dodržuje požární předpisy. Platí zákaz manipulace s ohněm (zápalky, zapalovač, svíčky). Bez výhrad plní pokynu vedoucích při pobytu u ohně.
 • Každé poranění , nevolnost nebo jiné zdravotní problémy své i kamarádovy je potřeba okamžitě nahlásit zdravotníkovi nebo jiné dospělé osobě a to i když mu to nepřipadá významné včetně klíštěte.
 • Na táboře je přísný zákaz požívání alkoholických nápojů, kouření a drog.
 • Venkovní koupání (koupaliště) i sprchování je povoleno se souhlasem oddílového vedoucího. Při venkovním koupání musí být přítomen vedoucí a zdravotník.
 • Každý se bude k ostatním táborníkům chovat čestně a kamarádsky. Šikana na sobě nebo jiných kamarádech se okamžitě hlásí hlavnímu vedoucím.
 • K jídlu nastupuje vždy celý oddíl pohromadě, s umytýma rukama a vhodně oblečen. Každý si bere jen to, co sní. Je zákaz vynášení jídla z jídelny.
 • Na táboře a výletech dbá každý na slušné vystupování a chování.
 • Za nedodržování a svévolné porušování táborového řádu může být táborník potrestán napomenutím v závažnějších případech i vyloučením z tábora bez finanční náhrady. Musí o tom být sepsán protokol.
 • Podpisem přihlášky dávají rodiče a účastníci tábora souhlas s tímto táborovým řádem.

 

 

Jsme přesvědčeni, že letošní tábor bude velice úspěšný a že si Vaše děti odtud odnesou jen hezké zážitky, nové zkušenosti a že s námi aktivně  prožijí báječných 10 dní.

aktualizováno: 22.05.2024 21:48:38