O nás

Kdo je majitel stáje a jak to začalo???


IVČA = majitelka stáje

Jmenuji se Ivana Zecková (rozená-Janovská), narodila jsem se 22.4.1986 ve vesničce Velké Březno a vystudovala jsem Střední odbornou školu zemědělskou v Děčíně - Libverda.
            Už od malička jsem se zajímala o koně. První zkušenosti s koňmi jsem měla ve 12-ti letech, když jsem docházela ke koni jménem Ondřej ve Velkém Březně. Ve svých 14-ti letech jsem dostala prvního poníka Aprilku. Později jsem si jako společníka k Aprilce pořídila hříbátko. Byl jím 14-ti měsíční kříženec A 1/1 s arabem, jménem Deris. Samozřejmě  jsem v tomto  věku neměla dostatek zkušeností, proto jsem se snažila  získávat informace a rady od zkušených lidí od koní, z mého blízkého okolí. V té době jsem už věděla, že se koním budu věnovat stále. Míst, kde jsem jezdila a starala se o koníky bylo tolik, že už si ani nevzpomínám. Nejvíce mi utkvěli v paměti 2 místa. Brigádně jsem jezdila v agroturistické stáji Barbados, kde jsem jezdila se zákazníky, účastnila se hobby závodů a Hubertů. Tam jsem se také nejvíce naučila. Dále jsem docházela k panu Smělíkovi na samotu Velichov. Své jezdecké zkušenosti jsem dopilovala na střední škole při vyučovacích hodinách a praxích.
          Roky plynuly a já se přestěhovala i se svými koníky do krásné, malé vesničky  Řehlovice. Bydlíme zde v rodinném baráčku, kde máme větší zázemí a více možností pro naše koníky. Snažíme se tedy pro koně budovat stále lepší podmínky, aby se tu cítilli co nejlépe! Nyní jsem majitelkou koníka  Juráška, Shelyny, Železníka, Coudyho, Šeryny, Adi, Réni, Kessy, Tanga,Derise a Valinku mám v pronájmu na neurčito .

Postupem času jsem si také udělala zkoušky ZZVJ (zkoušky základního výcviku jezdce). V nabídce  naší stáje je i výcviku jezdců a proto následovaly i zkoušky ,,Instruktor jezdectví - turistické jízdárny´´. Naplňuje mě hlavně práce s dětmi a proto jsem se zaměřila převážně na výcvik dětí v jezdeckých kroužcích, dětské tábory a víkendové pobyty a děláme i různé dětské akce .smileySamozřejmě u nás probíhají i výcviky dospělých jezdců, začátečníků i pokročilých....

21.1.2021 jsme založili Spolek farmy Řehlovice, který se bude nyní starat o celý chod farmy, předsedou spolku jsem opět já Ivana Zecková :-)

Stanovy

Spolek farmy Řehlovice

I.

Základní ustanovení

 1. Název: Spolek farmy Řehlovice

 2. Sídlo: č. p. 147, 403 13 Řehlovice

 3. Spolek farmy Řehlovice (dále též jen spolek) je právnickou osobou dle zákona
  č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s právem vystupovat v právních vztazích s právní a majetkovou odpovědností z těchto vztahů vyplývající.

 4. Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou
  činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

II.

Účel spolku

 1. Základním účelem spolku je:

 1. rozvoj a propagace jezdeckého sportu;

 2. podpora vztahu s dětmi v prostředí venkova;

 3. rozvoj volnočasových aktivit dětí a mládeže, organizace vzdělávacích a sportovních pobytových aktivit pro děti i dospělé.

III.

Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:

 1. valná hromada, jako orgán poradní;

 2. předseda, jako individuální statutární a nejvyšší orgán.

Valná hromada

 1. Valná hromada je poradním orgánem spolku. Valná hromada je složena ze všech členů
  spolku starších 18 let. Právnická osoba, která je členem spolku, vysílá na valnou
  hromadu jednoho svého zástupce (dále jen účastníci valné hromady). Valnou
  hromadu svolává k zasedání předseda dle potřeby. Valná hromada se svolává zasláním pozvánky pomocí e-mailu.

 2. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být zaslána nejméně 10 dní před konáním zasedání valné hromady.

 3. Předseda je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů spolku starších 18 let.

 4. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo
  svoláno.

 5. Valná hromada může:

 1. mít připomínky a návrhy k činnosti spolku.

Předseda

 1. Předseda je individuálním statutárním a nejvyšším orgánem spolku.

 2. Předseda zastupuje spolek navenek samostatně.

 3. Předseda se podepisuje jménem spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis. Předseda je zakládajícími členy spolku zvolen na dobu
  neurčitou. Předseda může odejít z funkce, nebo do funkce předsedy kooptovat nového člena, pouze na základě svého vlastního rozhodnutí. Předsedu bez jeho souhlasu nelze z výkonu funkce odvolat. V případě nemožnosti vykonávat funkci předsedy (zdravotní komplikace, úmrtí) mohou zvolit členové spolku předsedu nového.

 4. Předsedovi náleží zejména:

 1. rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze
  či rozdělení;

 2. rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky spolku;

 3. schválení výsledku hospodaření;

 4. rozhodování o dispozicích s majetkem spolku;

 5. určení hlavních směrů činnosti spolku;

 6. schvalování vnitřních předpisů dle těchto stanov;

 7. schvalování výše a splatnosti členských příspěvků.

 1. Předseda dále:

 1. bere na vědomí doporučení a návrhy valné hromady;

 2. organizuje a řídí činnost spolku;

 3. schvaluje a vydává vnitřní předpisy spolku;

 4. připravuje podklady pro zasedání valné hromady;

 5. dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku;

 6. zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy;

 7. rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.

IV.

Členství

 1. Členem spolku se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy spolku.

 2. O přijetí člena rozhoduje předseda.

 3. Údaje o členech spolku mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu organizaci,
  které je spolek členem, a to v rámci plnění povinností vůči této organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství ve spolku podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem
  zpřístupněny.

 4. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.


 

 1. Členská práva a povinnosti

 1. Každý člen spolku má právo zejména:

 1. účastnit se činnosti spolku;

 2. být informován o činnosti spolku;

 3. uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti spolku;

 4. účastnit se jednání orgánů spolku, jedná-li se o činnost či chování daného člena;

 5. volit a být volen do všech volených orgánů spolku za podmínek těchto stanov, v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18 let;

 6. ukončit kdykoli své členství.


 

 1. Každý člen spolku má povinnost zejména:

 1. podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu spolku;

 2. dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy spolku;

 3. plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů spolku;

 4. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno spolku;

 5. řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související
  s členstvím a činností ve spolku, pokud o tom příslušný orgán spolku podle stanov rozhodl;

 6. řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.


 

 1. Zánik členství

 1. Členství ve spolku zaniká:

 1. vystoupením člena;

 2. vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení, na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn;

 3. vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů spolku, usnesení a rozhodnutí orgánů spolku nebo jiných členských povinností;

 4. úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby;

 5. zánikem spolku bez právního nástupce.


 

 1. Zánik členství vyloučením

 1. O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje předseda. Rozhodnutí
  o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho
  bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou spolku poskytl.

V.

Majetek a hospodaření

 1. Zdrojem majetku spolku jsou zejména:

 1. členské příspěvky;

 2. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní;

 3. dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.;

 4. dary.

 1. Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech vlastnického práva movitého i nemovitého majetku spolku, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech
  dalších dispozicích s ním, rozhoduje předseda. Bližší zásady hospodaření s majetkem spolku může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit
  podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.

 2. V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace
  za účelem vypořádání majetku. Likvidátorem spolku bude jmenován předseda. Předseda zároveň bude rozhodovat o způsobu majetkového vypořádání. Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.

Tyto stanovy byly projednány a schváleny ustavující schůzí v Řehlovicích dne 09. 12. 2020.

Předseda:Ivana Zecková

Zakládající člen: Michal Hlaváč

Zakládající člen: Lucie Vaňková

 

 

                                       

   Moje rodina . Manžel Zdeněk, syn Zdeneček a dcerka Simonka .

  

 

                                                             

                                                                                          

 

 

                                                  

      

                     


 

 

aktualizováno: 22.05.2024 21:48:38